Aktuellt >> Årsmötes protokoll 2014
 
Vart: VB Energi
Datum: 2014-11-12 19.00 - 20.15

Öppnande: Lennart Gezelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1.   Mötet befanns vara behörigen utlyst.
2.   Till mötesordförande valdes Lennart Gezelius
3.   Till sekreterare för årsmötet valdes Alf Jönsson
4.   Till justeringsmän valdes Ragnar Karlsson och Leif Dylin
5.   Dagordningen godkändes.
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes och lades till handlingarna.
7.   Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9.   Till ordförande för en tid av ett år valdes Lennart Gezelius

10. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
      Ragnar Karlsson, Alf Jönsson, Leif Dylin och Thomas Pettersson
      Kvarstående ett år:
      Per-Olov Erkers och Jan-Olov Olsson

11. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes:
      Andreas Holm och Michael Gustavsson

12. Till revisorer för en tid av ett år valdes:
      Monica Carlsson

13. Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes:
      Ulf Karlsson

14. Till valberedare valdes:
      Hans Jönsén och Peter Svensson

15. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår bestämdes bli
      150 kr för familj samt 125 kr för enskild.

16. Övriga frågor:
      Julmarknad i Fredriksberg, info på vår hemsida.
      Inbjudan från EKUBI till Kommunen ang bidragskurs för föreningar.
      Ledförbättringar har gjorts i Laxsjöområdet. Ny sträckning vid vägövergången i Laxsjön.

17. Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
 
Tillbaka