Aktuellt >> Årsmötes protokoll 2015
 
Vart: VB Energi, Östansbo
Datum: 2015-11-11

Öppnande: Lennart Gezelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
2. Till mötesordförande valdes Lennart Gezelius
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Alf Jönsson
4. Till justeringsmän valdes Ragnar Karlsson och Peter Svensson
5. Dagordningen godkändes.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lennart Gezelius

10. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
      Per-Olov Erkers och Jan-Olov Olsson
      kvarstående ett år:
      Ragnar Karlsson, Alf Jönsson, Leif Dylin och Thomas Pettersson

11. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes:
      Göran Nyberg och Ronny Staberg

12. Till revisor för en tid av ett år valdes:
      Monica Carlsson

13. Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes:
      Micael Gustavsson

14. Till valberedare valdes:
      Peter Svensson och Hans Jönsén

15. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår bestämdes bli 150 kr för familj samt 125 kr
      för enskild.

16. Övriga frågor:
      Informerades om SVEDEA:s skotertond.
      Ledförbättringar med broar har gjorts i Långmyraområdet. Ny sträckning via Tattarvägen
      öster om Saxenborg.
      Dasset vid Onstjärnsstugan har fått nytt plåttak.
      Ansökan till Viktoriafonden för medel till pulkor för Särskolans utflykter.

17. Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
 
Tillbaka