Aktuellt >> Årsmötesprotokoll 2016
 
Vart: VB Energi, Östansbo
Datum: 2016-11-09

Öppnande: Lennart Gezelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
2. Till mötesordförande valdes Lennart Gezelius
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Alf Jönsson
4. Till justeringsmän valdes Ragnar Karlsson och Göran Nyberg
5. Dagordningen godkändes.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lennart Gezelius

10. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
      Ragnar Karlsson, Alf Jönsson, Leif Dylin och Thomas Pettersson
      kvarstående ett år:
      Per-Olov Erkers och Jan-Olov Thyberg

11. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes:
      Göran Nyberg och Ronny Staberg

12. Till revisor för en tid av ett år valdes:
      Monica Carlsson

13. Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes:
      Micael Gustavsson

14. Till valberedare valdes:
      Peter Svensson och Per Nagy

15. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår bestämdes bli 150 kr för familj samt 125 kr
      för enskild.

16. Övriga frågor:
      Informerades om SVEDEA:s skotertond.
      Beslutades att ansöka om medel ur fonden till skoterpulka att användas i samband med
      Ljungåsendagen för handikappade inom kommunen.
      Den äger rum söndag den 12 feb 2017 mellan 10.30 – 13.00.

       17. Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
 
Tillbaka