Aktuellt >> Årsmötesprotokoll 2017
 
Vart: VB Energi, Östansbo
Datum: 2017-11-15

Öppnande: Lennart Gezelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
2. Till mötesordförande valdes Lennart Gezelius
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Ragnar Karlsson
4. Till justeringsmän valdes Per-Olov Erkers och Per Nagy
5. Dagordningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes
    och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lennart Gezelius
10. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
      Per-Olov Erkers och Jan-Olov Thyberg

      Kvarstående ett år:
      Ragnar Karlsson, Alf Jönsson, Leif Dylin och Thomas Pettersson

11. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes:
      Göran Nyberg och Ronny Staberg

12. Till revisor för en tid av ett år valdes:
      Monica Carlsson

13. Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes:
      Micael Gustavsson

14. Till valberedare valdes:
      Peter Svensson och Per Nagy

15. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår bestämdes bli
      150 kr för familj samt 125 kr för enskild.

16. Övriga frågor:
      Informerades om SVEDEA:s skoterfond. Beslutades att
      inte göra någon ansökan.
      Ljungåsdagen äger rum lördag den 10 feb 2018
      mellan 10.30 – 13.00.

17. Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade
      årsmötet avslutat.
 
Tillbaka