Aktuellt >> Årsmöte 2018 med protokoll
 
Vart: VB Energi, Östansbo
Datum: 2018-11-14 Onsdag 19.00
Årsmötet hålls på VB Energi, Svetsarevägen 4 i Östansbo. Klubben bjuder på fika! Välkomna!

Så gick det:
Öppnande: Lennart Gezelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
2. Till mötesordförande valdes Lennart Gezelius
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Alf Jönssonn
4. Till justeringsmän valdes Jan-Olov Thyberg och Ragnar Karlsson
5. Dagordningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes
    och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lennart Gezelius
10. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
Ragnar Karlsson, Alf Jönsson, Leif Dylin och Tomas Pettersson

 Kvarstående ett år:
 Per-Olov Erkers och Jan-Olov Thyberg

11. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes:
      Göran Nyberg och Ronny Staberg

12. Till revisor för en tid av ett år valdes:
      Monica Carlsson

13. Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes:
      Micael Gustavsson

14. Till valberedare valdes:
      Peter Svensson och Per Nagy

15. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår bestämdes bli
      150 kr för familj samt 125 kr för enskild.

16. Övriga frågor:
    Beslutades att den nya kopierade och förenklade kartan ska ha ett utpris på 75 kr t
    samt att PJ Carlssons Maskin får köpa dessa för 50 kr st.
    Under 2019 har LSSK 30 års jubileum. Beslutades att om förutsättningar finnes
    ska någon form av aktivitet ske vid Onstjärnsstugan under förslagsvis februari 2019.

Jubileumsbidrag för annonsering m m sökes från Ludvika Kommun.

17. Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade
      årsmötet avslutat.
 
Tillbaka