Aktuellt >> Årsmöte 2019 med protokoll
 
Vart: VB Energi, Östansbo
Datum: 2019-11-06 Torsdag 19.00
Årsmötet hålls på VB Energi, Svetsarevägen 4 i Östansbo. Klubben bjuder på fika! Välkomna!

Så gick det:
Öppnande: Lennart Gezelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
2. Till mötesordförande valdes Lennart Gezelius
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Alf Jönsson
4. Till justeringsmän valdes Jan-Olov Thyberg och Ragnar Karlsson
5. Dagordningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
    godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lennart Gezelius

10. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
      Per-Olov Erkers och Jan-Olov Thyberg

      Kvarstående ett år:
      Ragnar Karlsson, Alf Jönsson, Leif Dylin och Thomas Pettersson

11. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes:
      Göran Nyberg och Ronny Staberg

12. Till revisor för en tid av ett år valdes:
      Monica Carlsson

13. Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes:
      Micael Gustavsson

14. Till valberedare valdes:
      Peter Svensson och Per Nagy

15. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår bestämdes bli
      150 kr för familj samt 125 kr för enskild.

16. Övriga frågor:
      Diskuterades förslaget till ny terrängkörningslag (TKL).
      Informerades om Svedeas skoterfond.
      Beslutades att utföra reparationsarbeten i form av
      plåtbeklädnad för ca 3000 kr av vägg vid
      klubbens förvaringsplats för material i Persbo.
      Inköp av 200 ledkryss.

17. Mötesordföranden tackade för visat intresse och
      förklarade årsmötet avslutat.
 
Tillbaka