Aktuellt >> Årsmöte 2020 med protokoll
 
Vart: VB Energi, Östansbo
Datum: 2020-11-11
Årsmötet hålls på VB Energi, Svetsarevägen 4 i Östansbo. Klubben bjuder på fika! Välkomna!

Så gick det:
Öppnande: Lennart Gezelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
2. Till mötesordförande valdes Lennart Gezelius
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Ragnar Karlsson
4. Till justeringsmän valdes Jan-Olov Thyberg och Leif Dylin
5. Dagordningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lennart Gezelius

10. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
Ragnar Karlsson, Alf Jönsson, Leif Dylin och Thomas Pettersson

Kvarstående ett år:
Per-Olov Erkers och Jan-Olov Thyberg

11. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes:
Göran Nyberg och Ronny Staberg
12. Till revisor för en tid av ett år valdes:
Monica Carlsson
13. Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes:
Micael Gustavsson

14. Till valberedare valdes:
Peter Svensson och Per Nagy

15. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår bestämdes bli 150 kr för familj samt 125 kr för enskild.

16. Övriga frågor:
Beslutades att avböja samarbetsavtalet med Varsam Försäkring
Informerades om kampanjen Skoter hjärta skogen. Anslås i Brunnsvikshallen hos PJ:s.
Snofeds årsmöte hålls digitalt 26/11.
Beslutades att införskaffa en låda till Snowmovern.
Beslutades att ansöka om bidrag från Svedeas Skoterfond.

17. Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
 
Tillbaka