Aktuellt >> Årsmöte 2021 med protokoll
 
Vart: Brunnsvikshallen
Datum: 2021-11-10
Årsmötet hölls på Brunnsvikshallen.

Så gick det:
Öppnande: Lennart Gezelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
2. Till mötesordförande valdes Lennart Gezelius
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Alf Jönsson
4. Till justeringsmän valdes Ragnar Karlsson och Leif Dylin
5. Dagordningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lennart Gezelius

10. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
Per-Olov Erkers och Jan-Olov Thyberg
Kvarstående ett år:
Ragnar Karlsson, Alf Jönsson, Leif Dylin och Thomas Pettersson

11. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes:
Göran Nyberg och Ronny Staberg

12. Till revisor för en tid av ett år valdes:
Monica Carlsson

13. Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes:
Micael Gustavsson

14. Till valberedare valdes:
Peter Svensson och Per Nagy

15. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår bestämdes bli 150 kr för familj samt 125 kr för enskild.
16. Övriga frågor:
Uppdraget att ta fram förslag på en begagnad skoter för placering i Nyhammar ges i första hand till Johan på PJ:s.

17. Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
 
Tillbaka